O projekcie – Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w Powiecie Koszalińskim

Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w Powiecie Koszalińskim: – to przedsięwzięcie, stanowiące odpowiedź na problem niskiej aktywności obywateli w sprawy życia publicznego swoich gmin w powiecie koszalińskim. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i realizowane jest w partnerstwie z Gminą Sianów.

Zakłada wymiar ponadgminnej współpracy trzech samorządów i organizacji pozarządowych. Jego celem jest upowszechnianie idei partycypacji i włączania mieszkańców w proces tworzenia polityk publicznych oraz wzmocnienie działalności 32 NGO`s z terenu 3 gmin powiatu koszalińskiego. Projekt umożliwi rozwój kompetencji obywatelskich i  umiejętności oddziaływania organizacji pozarządowych na procesy współtworzenia lokalnych polityk publicznych, wzmocni dialog współpracy na linii JST-NGOs i da podwalinę do nawiązania nowych partnerstw międzysektorowych w przyszłości.

Najważniejsze zadania:

  1. Analiza prawa lokalnego i konsultacje aktów prawnych:

W trzech samorządach utworzone zostaną grupy robocze (składające się z przedstawicieli JST, radnych, NGO, liderów społecznych i innych grup zainteresowanych), które pod opieką moderatorów dokonają analizy istniejących/brakujących dokumentów regulujących zakres współpracy samorządów z mieszkańcami i NGOs.   Prace grup roboczych będą polegały na opracowaniu nowych projektów dokumentów lub aktualizacji istniejących aktów/programów – w sposób partycypacyjny, przy szerokim współudziale mieszkańców danej gminy. Następnie przeprowadzone zostaną konsultacje, wspólnie zaktualizowanych/opracowanych dokumentów i ich upowszechnienie wśród mieszkańców.

Analizie poddane zostaną m.in.:

*uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gmin/organizacjami pozarządowymi,

*uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,

*programy  współpracy pomiędzy NGO-JST (roczne lub wieloletnie),

*uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rad Działalności Pożytku Publicznego.

 

  1. Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych – jako miejsce spotkań i integracji organizacji pozarządowych / nieformalnych grup mieszkańców. Będzie funkcjonowało do końca grudnia 2018r na terenie powiatu koszalińskiego w Gminie Sianów, w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych. Swoją ofertę skieruje do organizacji pozarządowych i mieszkańców trzech samorządów z terenu powiatu. PCOP: to infrastruktura ponad 80 m powierzchni użytkowej, wyposażona w salę szkoleniowo-konferencyjną, sprzęt multimedialny, komputery z dostępem do Internetu, szafki i biblioteczkę, z zapleczem kuchennym i łazienką. PCOP funkcjonuje  40 godzin w tygodniu, świadcząc usługi dla NGO’s wielu specjalistów z różnych branż.
  • Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych: ul. Armii Polskiej 23, 76-004 Sianów,
  • telefony kontaktowe do opiekunów PCOP :  668 697 639 i 691 226 702
  • @: biuro@fundacja-roefs.pl

 

  1. Wsparcie szkoleniowe i doradcze – jako uzupełnienie działań PCOP. Uczestnicy projektu uzyskają realne wsparcie szkoleniowe i doradcze m.in. z tematyki:

-pozyskiwania środków zewnętrznych, fundrisingu,

– prowadzenia bieżącej działalności statutowej, organizacji spotkań organów podmiotów i walnych zgromadzeń,

– rejestracji stowarzyszeń/fundacji  w KRS/ ewidencji starosty, dokonywania zmian w statucie, likwidacji organizacji,

– wdrożenia przepisów RODO,

– księgowości i rozliczania projektów,

– tworzenia wizerunku i promocji działań wśród mieszkańców gmin i powiatu koszalińskiego.

 

 

Doradztwo dla grup nieformalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych świadczone będzie mobilnie i stacjonarnie.

  1. Wydarzenia integrujące NGOs i promujące ich działania – ogólnodostępne wydarzenia wzmacniające rangę i wizerunek III sektora w świadomości mieszkańców gmin i wspólnoty powiatowej. Będą miejscem wspólnych spotkań, okazją do zaprezentowania działań statutowych, realizowanych inicjatyw; stworzą przestrzeń do nawiązania nowych kontaktów i inspirację do dalszych działań i partnerstw międzysektorowych w przyszłości.

Ponadto, w ramach wzmacniania wizerunku i budowania współpracy na linii JST-NGO wydana zostanie publikacja, prezentująca aktywność obywatelską organizacji, ich potencjały i zasoby. Dystrybuowana będzie w całym regionie, będzie stanowić wizytówkę różnorodności, bogatej oferty i kapitału pozarządowego sektora w powiecie koszalińskim.