Konsulting

Wsparcie dla podmiotów aplikujących oraz  realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Funduszy Norweskich, Szwajcarskich, Krajowych, i in.

Zakres wsparcia:

 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji dla klienta obejmującej wszystkie etapy tworzenia projektu w szczególności:
  • dopracowanie pomysłu na projekt,
  • stworzenie fiszki projektowej (zarysu projektu),
  • wybór najlepszego źródła finansowania,
  • sporządzenie wniosku aplikacyjnego,
  • stałą współpracę przy kontaktach z instytucjami dokonującymi oceny wniosków.
 • Kompleksowa obsługa projektów, w szczególności:
  • rozliczanie projektów (przygotowywanie dokumentacji zmian w projekcie, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami prowadzonymi w trybie ochrony konkurencji, wybór usługodawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i Prawem Zamówień Publicznych, stałe doradztwo w zakresie kwalifikowalności kosztów, uczestników itp.),
  • działania promocyjne projektu (przygotowywanie szablonów wizualizacji dokumentacji projektowej, dbałość o prawidłowe oznaczanie projektu, a także wykonanie materiałów promocyjnych np. gadżetów, filmów, spotów),
  • monitorowanie wskaźników osiągnięcia celów oraz ewaluacja projektów (monitoring rzeczowy oraz finansowy projektu, przygotowywanie narzędzi ewaluacyjnych, prowadzenie ewaluacji, przygotowanie raportów),
  • sporządzanie sprawozdań (przygotowywanie wniosków o płatność, wprowadzanie zmian, wymiana korespondencji z Instytucją Pośredniczącą).
 • Weryfikacja prawidłowości prowadzonych działań w obszarze:
  • procedury wewnętrzne: polityka bezpieczeństwa, polityka rachunkowości, regulaminy wewnętrzne, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów;
  • kwalifikowalności uczestników projektu: proces rekrutacji, regulamin rekrutacji, deklaracje uczestnictwa;
  • kwalifikowalności wydatków: procedury dokonywania zakupów, regulaminy, zastosowanie zasad finansowania (PZP, zasada konkurencyjności, zasada efektywnego zarządzania finansami);
  • poprawności angażowania i zatrudniania personelu projektu: poprawność stosowanych umów, ewidencjonowanie czasu pracy, oświadczenia o zaangażowaniu w projekty NSRO;
  • postępu rzeczowego i finansowego: zgodność realizacji projektu z wnioskami o płatność;
  • dokumentowania działań: listy obecności, protokoły, umowy, dokumentacja szkoleniowa i inna w zależności od rodzaju działań;
  • informacji i promocji projektu: oznakowanie siedziby, stosowanie logotypów i informacji o współfinansowaniu, poprawność stosowania wytycznych na materiałach;
  • zarządzania projektem: dokumentowanie działań, partnerstwo, monitoring, ewaluacja;

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH