25Maj 2015

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. 1.3  Fundacja ROEFS zaprasza na szkolenie:

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO EFS 2014 – 2020

Szkolenie odbędzie się w Koszalinie w dniu 17 czerwca w sali szkoleniowej Naczelnej Organizacji Technicznej na ul. Jana z Kolna 38.

Szkolenie skierowane jest do następujących podmiotów:

– Instytucje rynku pracy;

– Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

– Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

– Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

– Specjalne ośrodki wychowawcze,

– Domy samotnej matki,

– Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Cele szkolenia:

  • Zdobycie umiejętności aplikowania o fundusze Europejskiego Funduszu Społecznego w Okresie Programowania 2014-2020
  • Zdobycie wiedzy na temat uregulowań dotyczących ubiegania się o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnych Programów Europejskich (RPO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
  • Zdobycie wiedzy nt. dokumentów strategicznych regulujących finansowanie oraz realizację projektów EFS w latach 2014-2020,
  • Zdobycie wiedzy nt. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Nabycie kompetencji zostanie potwierdzoneCertyfikatem.

Zajęcia poprowadzi Kamil Zbroja: Ekspert i doradca w dziedzinie Europejskiego Funduszu

Społecznego, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków.

Certyfikowany trener przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, Trener i Doradca.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu to 280,00 PLN brutto, płatne w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Zgłoszenie proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres:

fundacjaroefs@wp.pl

Więcej informacji na temat szkolenia pod nr tel.: 505 141 514

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia  |  Karta zgłoszeniowa