Statut

STATUT FUNDACJI ROZWÓJ OBYWATELE EDUKACJA FINANSE SPOŁECZEŃSTWO

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Annę Szczepańską oraz Justynę Iwankiewicz zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym Repertorium nr A numer 5343/2014 sporządzonym przez Notariusza Elizę Szerszenowicz-Kaczmarek w Kancelarii Notarialnej w Sławnie, ul. Mielczarskiego 8/2, w dniu 01.10.2014r. działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną i została powołana na czas nieokreślony.

§3

Siedzibą Fundacji jest Borzysław.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednak w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Ministrem właściwym jest minister ds. polityki społecznej.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

 §6

Celami Fundacji są w szczególności:

 1. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 3. działalność charytatywna, dobroczynność;
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. ochrona i promocja zdrowia, ochrona zdrowia i pomocy społecznej;
 6. działalność na rzecz: osób niepełnosprawnych, równych praw kobiet i mężczyzn, osób
  w wieku emerytalnym, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 8. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, działalność oświatowa;
 11. wypoczynek dzieci i młodzieży;
 12. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 13. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 14. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona środowiska;
 15. turystyka i krajoznawstwo;
 16. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 17. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 18. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 19. promocja i organizacja wolontariatu;
 20. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 21. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 22. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 23. działalność na rzecz wsparcia i rozwoju sektora ekonomii społecznej;
 24. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów traktowanych na równi z organizacjami pozarządowych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością non profit i spółdzielni socjalnych.

§7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności wydawniczej służącej celom statutowym;
 2. organizowanie wycieczek, imprez, obozów, zjazdów dla potrzebujących grup społecznych;
 3. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, w tym organizowanie świetlic;
 4. podejmowanie akcji szkoleniowych, doradczych, coachingowych, informacyjnych i innych;
 5. wspieranie działalności innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
 6. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
 7. podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Fundacji.

§8

 1. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 3. Fundacja może zatrudniać pracowników.

Majątek i dochody Fundacji.

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. zbiórek i imprez publicznych;
 4. majątku Fundacji;
 5. wpływów z działalności odpłatnej;
 6. innych wpływów.

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizn, spadków i zapisów.

Zarząd Fundacji.

§12

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
 3. Fundatorzy mogą w Zarządzie Fundacji pełnić rolę prezesa i wiceprezesa.
 4. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do pięciu osób, każdorazowo powoływanych przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez nich jednomyślnie.

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • podejmowanie, za zgodą fundatorów, decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  • nadzór nad działalnością Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku sporządza Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

 §14

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy z członków Zarządu Fundacji samodzielnie.

Zmiana Statutu

§15

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

Połączenie z inną fundacją.

 §16

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§17

W sprawach połączenia z inną Fundacją, po uzyskaniu właściwy jest Zarząd.

Likwidacja Fundacji.

 §18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
  w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
 3. W przypadku śmierci Fundatorów likwidatorów powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§19

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zgody Fundatorów za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 18 ustęp 3.

§20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Sporządzono dnia 27.11.2014 r.